Course categories

Miscellaneous 
Akademska godina 2010/2011 

Preddiplomski studij fizike 

1. godina studija 
 Osnove fizike 1 | F101
 Matematika 1 | M101
 Osnove informatike | I101This course requires an enrolment key
 E-ured | I102
 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | Z113
 Opća i anorganska kemija 1 | Z105
 Podatkovne komunikacije i mreže računala | I103
 Geometrija ravnine i prostora - Uvod u algebru | M106
 Strani jezik 1 | Z101
 Osnove fizike 2 | F102
 Matematika 2 - integralni račun | M102
 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | Z114
 Linearna algebra 1 | M103
 Opća i anorganska kemija 2 | Z106
 Algoritmi i strukture podataka | I104This course requires an enrolment key
 Strani jezik 2 | Z102

2. godina studija 
 Osnove fizike 3 | F103This course allows guest users to enter
 Matematika 3 - funkcije više varijabli | M104
 Osnove fizikalnih mjerenja i statistička analiza | F107
 Praktikum iz osnova fizike A | F111
 Osnove programiranja 1 | I106
 Strani jezik 3 | Z103
 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | Z115
 Osnove fizike 4 | F104
 Klasična mehanika 1 | F105
 Praktikum iz osnova fizike B | F114
 Diferencijalne jednadžbe | M105
 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | Z116
 Osnove programiranja 2 | I107
 Strani jezik 4 | Z104
 Multimedijski sustavi | I105

3. godina studija 
 Računalna fizika | F133
 Klasična mehanika 2 | F106
 Elektrodinamika 1 | F108
 Uvod u statističku fiziku | F109
 Nauk o čvrstoći | T106
 Matematičke metode fizike | F110
 Baze podataka i analiza procesa | I108
 Računalo u nastavi | I109
 Specijalna i opća teorija relativnosti | F112
 Kvantna mehanika 1 | F113
 Osnove fizike kondezirane materije | F115
 Sigurnost informacijskih sustava | I110
 Sustavi e-učenja | I111This course requires an enrolment key
 Elektrodinamika 2 | F131
 Uvod u astronomiju i astrofiziku | F123

Diplomski studij fizike i informatike 

1. godina studija 
 Psihologija odgoja i obrazovanja 1 | Z109
 Opća pedagogija | Z111
 Kvantna mehanika 2 | F116
 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 | F117
 Statistička obrada podataka pomoću računala | I112This course requires an enrolment key
 Atomska fizika i spektroskopija | F130
 Konstruiranje pomoću računala | I113
 Osnove fizičke elektronike | F119
 Psihologija odgoja i obrazovanja 2 | Z110
 Didaktika | Z112
 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 | F122
 Teorija informacija | I114This course requires an enrolment key
 Modeliranje informacijskog sustava | I115
 Praktikum iz osnova elektronike | F125
 Viši fizikalni praktikum | F118
 Odabrana poglavlja fizike | F132

2. godina studija 
 Metodika nastave fizike 1 | F127Summary
 Metodika nastave informatike | I117
 Projektni menadžment | I118This course requires an enrolment key
 Menadžment znanja | I119
 Rudarenje podataka | I120This course requires an enrolment key
 Osnove umjetne inteligencije | I122
 Povijest fizike | F128
 Metodika nastave fizike 2 | F129
 Praktikum iz metodike nastave informatike | I121
 Diplomski rad | I123

Vanjska suradnja 

1. godina studija 

2. godina studija 
 Praktikum fizike - kemija
 Elementarna fizika I
 Elementarna fizika II

3. godina studija 

4. godina studija 

5. godina studija 
 Digitalni dizajn i multimedijalni sustavi - Ekonomija